(1)
Shvyrkov, V. V. The Probability of a Real Fact. Stat 1990, 50, 159-169.